Sadek 105; 34-620 Jodłownik

Pon. - Pt. 8:00 - 17:00

RODO

KLAUZULA INGORMACYJNA – RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych oraz danych osobowych Pana/i dziecka jest Kierownik Klubu Dziecięcy w Szkole Podstawowej w Sadku-Kostrzy w Sadku z siedzibą w Sadek, Sadek 105, 34-620 Jodłownik, tel.: 18 332 10 51, e-mail: gimsad@poczta.onet.pl .
  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Kubie Dziecięcym jest Pani Agnieszką Kutaj: gimsad@poczta.onet.pl, tel.: 18 332 10 51.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o przedstawione podstawy prawne:
  • dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego¬ w celu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych oraz wypełnienia obowiązków prawnych z tym związanych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, • w celach związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak ewentualna konieczność dochodzenia i realizacji roszczeń cywilno-prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, • wypełnienie obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, • wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu promocji działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez klub dziecięcy w mediach oraz na stronie internetowej i facebooku, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu realizacji projektu pn. pt. „Gmina Jodłownik otwiera pierwszy Klub Dziecięcy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy.
  1. Pozyskane od Pana/i dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
  1. Pana/i dane osobowe, jak również dane osobowe Pana/i dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.
  1. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pana/i prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia (w zakresie przetwarzania, którego podstawą nie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie przetwarzania, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych, jak również danych osobowych Pana/i dziecka narusza przepisy RODO, posiada Pana/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Pana/i dane osobowe, jak również dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania*
 

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowania, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczenia się.